درباره ما

«مرکز مطالعات و توليدات فيلم انيميشن حوزه هنري»، مرکزي براي مطالعه و پژوهش و توليد در عرصه انيميشن در مفهوم عام آن و محصولات جانبي آن به عنوان محصولات هدف اين حوزه بوده است.
از نيمه دوم سال 1385 به منظور ايجاد فضايي جهت توسعه انيميشن که به طور روز افزون در جهت تبديل شدن به يک صنعت تأثير گذار در عرصه فرهنگ جهاني پيش مي رود، آغاز به کار کرد. پس از ايجاد مرکز و با توجه به سرعت رشد امکانات آن، به تدريج توليد فيلم بلند سينمايي به يکي از اهداف مجموعه تبديل شد و با توجه به عنوان « مرکز مطالعات و توليدات فيلم انيميشن حوزه هنري » سعي در ايجاد فضايي توسعه اي جهت توليد انواع محصولات در حوزه انيميشن ( شامل سريال تلويزيوني، محصولات عروسکي، استاپ موشن و ...) و نيز انجام طرح هاي مطالعاتي در حوزه صنعت انيميشن ( مطالعات تکنيکي، اجتماعي و فرهنگي و نيز هنري مربوطه ) و فراهم آوردن ملزومات مورد نياز اين فعاليت ها ( شامل مواد فرهنگي، کتاب، فيلم و ... مصالح و تجهيزات و نيز زير بناهاي تکنيکي لازم براي اين کار ) شد. همزمان فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي نيز در اين مرکز صورت پذيرفته که برگزاري دوره هاي فشرده استاني و سه دوره ترميک انيميشن و همچنين تجهيز آرشيو فيلم کتابخانه تخصصي ديجيتال از زمره اين اقدامات به شمار مي رود.
تغييرات در سطوح بالاي مديريتي و از همه مهتر اضافه شدن ماموريت مطالعه و توليد برنامههاي تلويزيوني به ماموريتهاي مرکز در ميانه سال 1395 باعث شد که مرکز از نظر چشمانداز و ساختار نيز دستخوش تغييرات مهم و گستردهايي شود.
مديريت جديد با آغاز بکار خود در مرکز، اهتمام خود را بر بهرهگيري مؤثر از پتانسيلهاي موجود در حوزه هنري و معرفي توانمنديهاي حوزه هنري در قالب برنامههاي تلويزيوني گذاشت. از آنجايي که هنر-صنعت انيميشن نيازمند سرمايهگذاري کلان است و مدت زمان پروژههاي انيميشن طولاني هستند، برنامهريزي ويژه براي توليد يک يا چند اثر سينمايي در قالب انيميشن که بتواند پوششدهنده دغدغههاي فرهنگي-خانوادگي حوزه هنري و جريانساز سبک زندگي ايراني-اسلامي باشد، خود کاري است عظيم که از اهم برنامههاي اين مرکز در اين سال و سالهاي آتي است. بدون شک استعداديابي در اين عرصه را ميتوان از مهمترين اقدامات و دستاوردها شمارد.
اهداف:
1. مطالعه و پژوهش در زمينه مباني علمي و تخصصي.
2. بررسي شيوههاي کارآمد و ارائه راه کارهاي بوميسازي در توليد و عرضه محصولات پويانمايي و برنامه سازي تلوزيوني.
3. برنامه ريزي و حضور موثر در عرصه توليدات برنامه هاي تلويزيوني و پويا نمايي.