درباره ما

مرکـز تلویزیـون و انیمیشـن حـوزه هنـری بـه پشـتوانه توانمندی جوانان مسـتعد ایرانـی در سـال ۱۳۸۵ پـا بـه دنیای انیمیشـن گذاشـت. خلـق آثـاری ارزشـمند، تأمین نیازهـای جامعه و صـدور فرهنگ غنی ایـران به دیگر کشـورها؛ در کنار اسـتعدادیابی هنرمندان جوان و متعهد در سراسـر کشـور و ایجاد هـم افزایـی هنـری - فرهنگی از جملـه اهداف کلان این مرکز اسـت. همچنیـن ایـن مرکـز بـا توجـه بـه شـناخت معضـلات و کمبودهـای موجـود در برنامه ســازی تلویزیونــی از ســال ۱۳۹۶بــا مأموریــت جدیــد، وارد برنامه ســازی تلویزیونـی نیـز شـده اسـت تـا گامـی مؤثـر در ایـن حـوزه بـردارد.

در ایــن راســتا بــرای حضــور اثــر بخــش، محصــولات ایــن مرکــز در تمــام زیــر سـاختهای پخـش و توزیـع محصـولات فرهنگـی و محصـولات جانبـی آنهـا، عرضـه خواهـد شـد.

 اهداف 

* مطالعــه و پژوهــش در نظریه هــا و رصــد آخریــن دانــش و دســتاوردهای محصـولات رسـانه ای بـا اولویـت تولیـدات تلویزیونـی و انیمیشـن در دنیـا و ارائه مبانـی علمـی و راهکارهـای اجرایـی بومـی سـازی شـده.
* تولیـد حرفه ایـی و شـاخص محصـولات رسـانه ای بـا تاکیـد بـر برنامه هـای تلویزیونـی و انیمیشـن در راسـتای اهـداف محتوایـی مجموعـه.
* توزیــع و پخــش محصــولات رســانه ای بــا هــدف کســب بیشــترین میــزان رضایــت و وفــاداری مخاطــب.

 پیام مدیر

هنرهـای تصویـری یکـی از شـیواترین راه هـای ارتباطـی بیـن انسـانها اسـت. بـا گسـترش فضـای مجـازی و تسـهیل در انتقـال پیـام، روز بـه روز بـه فراگیـری آن افــزوده شــده اســت. ایــن مرکــز قصــد دارد بــا ســرمایه گذاری، مطالعــه و جهت دهــی در ایــن عرصــه؛ بخشــی از نیــاز عمومــی در حــوزه انیمیشــن و برنامه هـای گوناگـون تلویزیونـی را پاسـخ دهـد و مفاهیـم منطبـق بـا آرمان های عالـی جامعـه را از ایـن طریـق نشـر و بسـط دهـد.